Ons telefoonteam is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10-17 uur, +31 85 40 10 138.

Klachtenprocedure consumenten

Klachtenafhandeling

Het is altijd vervelend als er iets niet goed is gegaan met uw bestelling. Mocht het toch zijn voorgekomen dat u een klacht heeft over het artikel dat u van ons heeft ontvangen dan verzoeken wij u dat aan ons te melden.

 1. Wij verzoeken u uw klacht per email (zie hieronder) aan ons te melden.
 2. Indien het gaat om een gebrek of een kapot onderdeel verzoeken wij u ons 5 of meer foto's toe te zenden zodat wij daarmee bij de vervoerder en/of leverancier verhaal kunnen halen. De 5 foto's graag van de volgende onderwerpen:
  • De gehele omvang / buitenkant van het pakket waarbij het pakketlabel zichtbaar is;
  • Een geopend pakket waarbij de inhoud en de binnenverpakking IN het pakket duidelijk zichtbaar zijn;
  • Alle typen binnenverpakkingen die u aantreft in de verpakking;
  • De gehele omvang van het artikel;
  • Detail foto / Close up van de concrete schade aan het artikel;
 3. Wij nemen dan contact met u op om te bepalen welke oplossing we kunnen vinden om de klacht te verhelpen.
 4. Afhankelijk van de situatie m.b.t. uw klacht, leverancier etc. streven wij er naar om u binnen 5 werkdagen een reactie te geven, danwel een oplossing aan te bieden.

 

Met betrekking tot uw klachten willen wij u melden:

• Iedere klacht nemen wij serieus
• Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld
• Op grond van uw klacht (mits terecht) wordt actie ondernomen
• U ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht een reactie

Wilt u een klacht aan ons kenbaar maken? Geeft u dat dan door via: Dymowinkel Klantenservice

NB.: In onze algemene voorwaarden wordt ook aandacht besteed aan Geschillen, mocht u er niet met ons uit kunnen komen dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie van Webshop Keurmerk:

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Naar boven